Anul școlar 2022 – 2023:

*** Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

*** Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

*** Structura nouă a anului școlar 2022 – 2023: Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023;

*** Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2022: ORDINUL nr. 4.183 din 4 iulie 2022,

Noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP.

Metodologia pentru Programul Școala altfel: Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016: 

Dă clic pentru a accesa Metodologie%20Scoala%20Altfel.pdf

*** Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

 • Ordin nr. 4.223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023
 • Ordin nr. 4.139/29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
 • Ordin nr. 3.961/06.06.2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022 – 2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi.

Anul școlar 2021 – 2022:

*** Structura nouă a anului școlar 2021 – 2022: Ordin nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022

*** Structura anului școlar 2021 – 2022: ordinul ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021

*** [Completări] Ordin comun Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică

*** Ordin nr. 5.490/2021 al ministrului educației pentru instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar

*** ORDIN nr. 3.238 din 5 februarie 2021pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii

*** Ordinul comun (Ministerul Educației – nr. 5.196/3.09.2021 și Ministerul Sănătății – nr. 1.756/3.09.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

PDF icon O R D I N comun ME 5.196_2021 + MS 1.756_2021aprobare masuri organizare activitati scoli SARS-CoV-19.pdf

*** Repere metodologice liceu, curriculum clasa a IX-a: Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 – 2022

 • Ordin nr. 5.157/31.08.2021 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot 
 • Ordin nr. 5.138/27.08.2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021 – 2022
 • Ordin nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 4.469/26.07.2021 privind aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 • Ordin nr. 4.075/5.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației + anexa 

Consultări publice 2021:

*** Strategia pentru digitalizarea educației din România – 2021-2027 // SMART-Edu: https://www.edu.ro/StrategiedigitalizareSMART-Edu

*** Proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, lansate în dezbatere publică: https://rocnee.eu/programescolare/05-01-2021-planuri-cadru.html

Ordine, metodologii, strategii:

Strategii:

1.Strategia Europa 2020: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf

2. Strategia de guvernare: https://www.europafm.ro/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAM-DE-GUVERNARE-PNL-2019.pdfhttp://www.cdep.ro/pdfs/oz/Program%20de%20Guvernare.pdf

3. Strategia Națională Anticorupție 2016- 2020: http://dpaps.gov.ro/docs/pdf/diverse/strategia_nationala_anticoruptie_2016-2020.pdf

4. Strategia Antidrog 2013-2020: http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/proiecte/SNA_2013_2020.pdf 

Plan de acțiune antidrog 2013-2020: 

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/Planul%20de%20actiune%202017%202020%2019%20oct%202016_27.10.2016.pdf

5. Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/2012-09-20_Anexa1_strategie%20violenta%20sept%202012.pdf

6.Strategia de prevenire a violenței în școală: Anexa la OMECT nr 1409-2007_Strategia nationala privind violenta

ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying.

Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate în Monitorul Oficial din 10 iunie 2020, intrând în vigoare odată cu publicarea acestuia.

7. Politici publice  prevenirea segregării în școli: https://www.edu.ro/politici-publice-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-pentru-prevenirea-combaterea-%C8%99i-interzicerea-segreg%C4%83rii-%C8%99colare

Ordin: ordin-cadru pentru interzicerea segregării școlare.

Anul școlar 2020 – 2021:

Noutăți legislative:

*** Ordinul nr. 6106/2020 – Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, în vigoare din 23 decembrie 2020: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235577

*** Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022 

  • AnexăMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022

*** Ordin nr. 5.977/9.11.2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020

*** Ordin nr. 5.924/3.11.2020 pentru suspendarea prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

*** Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5915 din 2 noiembrie 2020 – Promovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor

*** Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5765 din 15 octombrie 2020 privind documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”

***Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021:

*** Legea nr. 221/2019 prin care este prevenit și combătut bullying-ul în spațiile destinate învățământului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate în Monitorul Oficial din 10 iunie 2020, intrând în vigoare odată cu publicarea acestuia.

*** ROFUIP nr. 5447_2020:

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-din-31082020

***MĂSURI din 31 august 2020 de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării:

 Ordin comun MEC – MS nr. 5.487/1.494/2020 măsuri deschidere an școlar/universitar

Manuale școlare: Consiliere și dezvoltare personală

2019 – 2020:

2018 – 2019:

 • Ordinul nr. 4.203/2018 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare. Noua metodologie este disponibilă aici. (fișier pdf)
 • Structura anului școlar 2018-2019: Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3 220/ 2018
 • Programa CDP a V-a, a VI-a: Consiliere şi dezvoltare personală, clasele a V-a – a VIII-a

Proceduri:

 1. Excursii: ORDINUL M.E.N.C.Ș. nr. 3637 din 12 mai 2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar poate fi accesat aici: Ordin_regulament_tabere_revizuit_3637_12.04.2016

Procedura operațională nr.52/24.05.2016 a I.Ș.J. Suceava se aplică începând cu 26 mai 2016

2. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/11.10.2016 – Educație permanentă și activități extrașcolare

2017-2018:

 • Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP:

OMEN 3.027/2018 modificare si completare anexa Regulament-cadru (ROFUIP) 2016

Protocoale interministeriale:

Educația juridică: http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/07/protocol.pdf

Drepturile copilului (Legea 272/2004): http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php

2016- 2017:

Ordine ale MENCȘ/2016:

2015

 • CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015, FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.S. Descarcă Citeşte mai mult
 • „CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞCOLARE” – 2015 CALENDARUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE ORGANIZATE PENTRU ELEVII-SPORTIVI LEGITIMAȚI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT ȘI SUPLIMENTAR – ETAPELE NAŢIONALE – Descarcă Citeşte mai mult
 • CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FINANȚATE DE CĂTRE M.E.C.S. ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4801/20.10.2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 – 2015
Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
Descarcă Citeşte mai mult

Ordine ale MEN pentru 2014-2015

 • Ordin nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4384/22.08.2014 privind acreditarea programelor de formare continuă propuse de FNAP – IP
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4383/22.08.2014 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult

Excursii, tabere, activități de timp liber:

Proiecte din Calendarul Activităților Educative Naționale – CAEN

 • ORDIN nr.3035 din 10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare  (Anexa 1 și Anexa 2):  ordin_3035_2012_privind_aprob_metod_concursuri.zip [ Descarcă]

Prevenirea violenței în mediul școlar

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în învăţământ;
 • Legea nr. 29 /2010, completare a Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
 • OMECT nr.1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Legea nr. 272/21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 • Metodologii, ghiduri, manuale-prevenirea violenței:
 • Ghidul de bune practici privind prevenirea și combaterea violenței școlare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ghidul pentru structurile cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar de la nivelul unității școlare, de la nivel județean și de la nivel național
  Descarcă Citeşte mai mult

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s